Loading color scheme

Terms & Conditions / Pravila i uvjeti

General Terms & Conditions:

Amathus Travel d.o.o. respects the privacy of all its users and will not disclose their information to the third parties or use it for marketing purposes without prior approval.

The information collected is required to make the reservation.
All customer information is protected.
All Amathus Travel employees and business partners are obliged to follow the privacy policy.

Prices:
Amathus Travel d.o.o. agrees to provide the services specified in the offer confirmed by the client. Program and the prices will be listed in Amathus offer and are based on the requested number of passengers, given dates, current exchange rate, local taxes and legislation valid on the date quotation is made. Prices might be subject to change in case of legislation (VAT increase, local taxes change) and/or other changes of conditions (date of travel, number of participants, etc).
All bookings must be made in writing.
Any extra services confirmed after that date will be on request, subject to availability and market conditions, and charged separately.

Precontractual information:
Amathus Travel d.o.o. shall provide relevant precontractual information to the Tourist as follows: main features of the travel arrangement included in the package (destination, itinerary, period of stay, number of overnight stays, data regarding transport, location and characteristics of the accommodation, meals, excursions, visits, language in which services will be provided, whether and to what extent it is appropriate for persons with diminished mobility), company name and address of the organiser (if the Amathus Travel d.o.o. acts as the vendor) with data of the telephone number and e-mail address, price of the package arrangement, including taxes, information on additional payments, fees and other costs, payment terms, the minimum number of persons required to proceed with the package arrangement, general information on the terms of the country of destination in connection with passports and visas, and information regarding health-related formalities of the country of destination, information by which the client may terminate the contract at any time subject to a reasonable cancellation payment, and travel insurance packages. Precontractual information is part of the Package Tour Arrangement Contract.
Amathus Travel d.o.o. shall notify the client of any changes to precontractual information in a manner which is clear and easy to understand.

Payments:
Exact payment schedule will be provided and the same will include detailed payment schedule.
Amathus reserves the right to withhold or cancel any services for which payments were not received on the dates due or have not been fully prepaid.

All payments are due and payable in quoted currency by bank transfer, inclusive of all bank charges.

Payment details:
ADDIKO BANK d.d. Zagreb, Slavonska avenija 6
PODRUŽNICA DUBROVNIK, Vukovarska 15, HR-20000 Dubrovnik
SWIFT Code: HAABHR22
BENEFICIARY: AMATHUS Travel d.o.o. Dubrovnik, pp 324, Vladimira Nazora 21
IBAN: HR57 2500 0091 5011 3194 3 for EUR

Complaints:
Any complaint has to be reported directly on the spot to Amathus. Please contact e-mail: amathus@amathus.hr or emegency number provided on the vouchers.
Amathus will try to amend it in real time to clients' satisfaction. It the same is not possible, all complaints must be submitted to Amathus in writing before clients' departure. Each claim will be dully examined and Amathus will try to amend the problem the soonest possible and to the best of its abilities.

Cancellations:
All cancellations must be made in writing and sent to the following e-mail: amathus@amathus.hr

General cancellation conditions:
Up to 61 days prior to departure date: deposit non-refundable
From 60-46 days prior to departure date: cancellation fee 20% of the total net amount
From 45-31 days prior to departure date: cancellation fee 40% of the total net amount
From 30-22 days prior to departure date: cancellation fee 60% of the total net amount
From 21-15 days days prior to departure date: cancellation fee 85% of the total net amount
From 14 days prior to departure date or no-show: cancellation fee 100% of the total net amount
Note: Amathus Travel reserves the right to provide different cancellation conditions at the time of the booking for specific bookings/services

Other conditions:
All other conditions will be included in the offer and confirmed at the time of the booking.

All rights reserved
Contents of our website cannot be used or reproduced in any way for any commercial purposes.
Amathus Travel reserves the right to amend general terms and conditions at any time.

Pravila i uvjeti poslovanja:
Amathus Travel d.o.o. poštuje pravo na zaštitu osobnosti svih svojih korisnika i osobne podatke neće proslijediti trećoj strani ili ih koristiti u marketinške svrhe bez prethodnog odobrenja.
Prikupljeni podaci su isključivo oni koji su potrebni da bi se napravile rezervacije.
Svi podaci o putnicima su zaštićeni.
Djelatnici i poslovni partnera Amathus Travel d.o.o. obvezni su poštivati pravo na zaštitu osobnosti.

Sadržaj i cijene:
Amathus Travel d.o.o. potvrdjuje da će izvršiti usluge navedene u ponudi prema kojoj je rezervacija potvrdjena. Sadržaj i cijene će biti navedeni u ponudi i vrijedit će za odredjeni broj putnika, navedene datume, prema tečaju, pristojbama i porezima važećim na dan izdavanja ponude. Cijene se mogu mijenjati u slučaju da dodje do promjena zakonskih okvira (npr. promjeni poreza na dodanu vrijednost, pristojbi i slično) i/ili drugih izmjena uvjeta ponude (period putovanja, broj putnika itd.)

Predugovorne informacije:
Amathus Travel d.o.o. će pružiti putniku odgovarajuće predugovorne informacije: glavna obilježja putovanja koja su uključena u paket aranžman (odredište, plan putovanja, razdoblja boravka, broj noćenja, podatke o prijevozu, lokaciju i karakteristike smještaja, plan prehrane, izleti, posjeti, jezik na kojem će biti usluge pružene, prikladnost za osobe sa smanjenom pokretljivošću), tvrtku i adresu organizatora (ako Amathus Travel d.o.o. nastupa u ulozi trgovca) uz podatke o telefonskom broju i adresi e-pošte, cijenu paket aranžmana uključujući poreze, informacije o dodatnim naknadama, pristojbama i ostalim troškovima, način plaćanja, najmanji broj osoba potreban za ostvarivanje paket – aranžmana, opće informacije o uvjetima odredišne zemlje u vezi s putovnicama i vizama te o zdravstvenim formalnostima odredišne zemlje, informaciju da putnik može raskinuti ugovor u bilo kojem trenutku uz plaćanje primjerene naknade, paket putnog osiguranja. Predugovorne informacije čine sastavni dio Ugovora o putovanju u paket aranžmanu. Svaku promjenu predugovornih informacija, Amathus Travel d.o.o. će dostaviti putniku na jasan i razumljiv način.

Plaćanja:
Točni uvjeti plaćanja bit će navedeni i sadržavat će način i obroke plaćanja. Amathus Travel d.o.o. zadržava pravo neizvršavanja ili otkazivanja usluga za koje nisu na vrijeme primljene dogovorene uplate ili iste nisu plaćene u cijelosti unaprijed prema dogovorenim uvjetima plaćanja.

Sva plaćanja potrebno je izvršiti bankovnim transferom u ukupnom iznosu u korist računa kod:
ADDIKO BANK d.d. Zagreb, Slavonska avenija 6
PODRUŽNICA DUBROVNIK, Vukovarska 15, HR-20000 Dubrovnik
SWIFT Code: HAABHR22
BENEFICIARY: AMATHUS Travel d.o.o. Dubrovnik, pp 324, Vladimira Nazora 21
IBAN: HR08 2500 0091 1010 4808 0 za HRK

Prigovori:
Svaki prigovor mora odmah biti prijavljen direktno Amathus Travel d.o.o. Svaki prigovor treba dostaviti na e-mail amathus@amathus.hr ili na broj telefona za hitne slučajeve naveden u dokumentaciji. Amathus Travel d.o.o. će svaki prigovor razmotriti i pokušati isti riješiti u stvarnom vremenu na zadovoljstvo putnika. U slučaju da isto nije moguće, sve žalbe moraju biti dostavljene Amathus Travel d.o.o. u pisanom obliku prije odlaska putnika. Svaki prigovor će biti detaljno proučen i Amathus Travel d.o.o. će isti pokušati riješiti u što kraćem roku i na najbolji mogući način prema mogućnostima.

Otkazivanje:
Svako otkazivanje obavezno je dostaviti u pisanom obliku elektroničkom poštom na adresu: amathus@amathus.hr.

Generalni uvjeti otkazivanja:
Do 61 dan prije dolaska: naknada za otkaz rezervacije iznos uplaćenog deposita
60-46 dana prije dolaska: naknada za otkaz rezervacije 20% sveukupnog iznosa rezervacije
45-31 dana prije dolaska: naknada za otkaz rezervacije 40% sveukupnog iznosa rezervacije
30-22 dana prije dolaska: naknada za otkaz rezervacije 60% sveukupnog iznosa rezervacije
21-15 dana prije dolaska: naknada za otkaz rezervacije 85% sveukupnog iznosa rezervacije
14 dana prije dolaska ili u slučaju nepojavljivanja: naknada za otkaz rezervacije 100% sveukupnog iznosa rezervacije

Ostali uvjeti:
Svi ostali uvjeti bit će navedeni u ponudi i potvrdjeni prilikom potvrde rezervacije.
Sva prava zadržana:

Sadržaj ovih stranica nije dozvoljeno ni na koji način koristiti niti reproducirati u bilo kakve komercijalne svrhe.
Amathus Travel d.o.o. zadržava pravo izmjene ovih općih uvjeta poslovanja.

mapa mala

 - Zagreb, Croatia
 - Pula, Croatia
 - Zadar, Croatia
 - Split, Croatia
 - Dubrovnik, Croatia
 - Ljubljana, Slovenia
 - Trieste, Italy